Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Oferta przedszkola

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Organ prowadzący: Gmina Skrzyszów

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie   

Dyrektor przedszkola: mgr Lidia Stach  

Kadra pedagogiczna zatrudniona zgodnie z kwalifikacjami - 18 osób:

 1. 10- nauczycielek wychowania przedszkolnego
 2. Logopeda
 3. 1- Nauczycielka religii
 4. Nauczycielka do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Personel administracyjno – obsługowy - 17 osób:

 1. Intendent
 2. Sekretarka
 3. Kucharka
 4. 3- Pomoce kuchenne
 5. 3- Pomoce nauczyciela
 6. 7- woźnych oddziałowych
 7. Pracownik kwalifikowany ( palacz, konserwator, ogrodnik).

Wychowankowie przedszkola:

144  dzieci w wieku 3-6 lat zorganizowanych w 6 grupach zbliżonych wiekowo.

Cele i zadania przedszkola:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Czas pracy przedszkola:

Przedszkole pracuje w godz. 6.00 – 16.30  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W okresie wakacji przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla dzieci z terenu Gminy Skrzyszów w terminach wyznaczonych przez Organ Prowadzący.

W zależności od potrzeb rodziców dzienny czas pracy przedszkola oraz termin przerwy wakacyjnej mogą ulec  zmianie.

Więcej informacji na stronie http: przedszkole-skrzyszow.eprzedszkola.pl