Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej


Wstęp deklaracji

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ppskrzyszow 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie 

Adres korespondecyjny: Skrzyszów 644 33-156 Skrzyszów 

tel/fax. 14 6745 599 

email: przedszolak1@vp.pl

adres strony internetowej: http://przedszkole-skrzyszow.eprzedszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Brak dostosowanej strony internetowej dla osób niedowidzących i niesłyszących. 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika. 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lidia Stach 
e-mail: przedszkolak1@vp.pl 
Telefon: 14 6745 599

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie mieści się w trzech budynkach:

  1. Budynek znajdujący nie pod adresem Skrzyszów 644 - wejście do budynku posiada jeden stopień przed wejściem głównym co może stanowić utrudnienie dla osób niepełnosprawnych. 
  2. Budynek znajdujący się pod adres Skrzyszów 629 a - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skrzyszowie. Wejście do budynek dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
  3. Budynek znajdujący się pod adresem Ładna 98 b - Szkoła Podstawowa w Ładnej. Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych.