Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Zapisy

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie
ogłasza termin uzupełniający rekrutacji
do Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie         

na rok szkolny 2023/2024 dzieci urodzonych w latach 2017 – 2020.

Rekrutacja trwać będzie od 08.05 do 19.05.2023 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii przedszkola  w godz. 8.00 – 15.00     Tel.  14 6-745-599

oraz stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole-skrzyszow.eprzedszkola.pl/

Zapraszamy zainteresowanych rodziców.

 

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie
informuje iż rodzice dzieci nowo przyjętych
do przedszkola proszeni są o zgłoszenie się do
 Kancelarii Przedszkola
 w dn. 21.03.2023- do 31.03.2023 r.
w godz. 800  do 1500
celem potwierdzenia przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola.

 

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie
ogłasza nabór
na rok szkolny 2023/2024
 dzieci urodzonych w latach
2017 – 2020.

 

Rekrutacja trwać będzie
od 20.02.2023 r. do 10.03.2023 r.
w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii przedszkola w

godz. 8.00 – 15.00    Tel.  (14) 6-745-599

Krata do zapisu do pobrania tutaj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta do pobrania na dyżur wakacyjny.
Pobierz tutaj.
 
 

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie
ogłasza termin rekrutacji uzupełniającej 
na rok szkolny 2022/2023
 dzieci urodzonych w latach
2018 – 2019.

 

Rekrutacja trwać będzie
od 9.05.2022r. do 20.05.2022 r.
w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii przedszkola

                                           w godz. 8.00 – 15.00                                           

Tel.  (14) 6-745-599

Wniosek można pobrać tutaj 

Informację o zasadach przyjmowania dzieci - do pobrania.

 
 
 
Wyniki rekrutacji 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie
ogłasza nabór
na rok szkolny 2022/2023
 dzieci urodzonych w latach
2016 – 2019.

 

Rekrutacja trwać będzie
od 14.02.2022r. do 04.03.2022 r.
w godz. 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii przedszkola

                                           w godz. 8.00 – 15.00                                           

Tel.  (14) 6-745-599

Wniosek można pobrać tutaj 

Informację o zasadach przyjmowania dzieci - do pobrania. 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie będą wydawane
w dniach 31.01. – 11 lutego 2022 r  (druk deklaracji jest również dostępny na stronie internetowej przedszkola).

Deklaracje składają rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkola, którzy chcą kontynuować edukacje dziecka w  roku szkolnym 2022/2023.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Publicznego
w Skrzyszowie.

Ostateczny termin składania deklaracji 11.02.2022 r.

                                  Deklaracja pobierz tutaj                                                 

                                                                                            Zapraszamy

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o zasadach przyjmowania  dzieci do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
w Gminie Skrzyszów

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz art.. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 910 z późn. Zm.).

Uchwałę Nr XIV.203.2020 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów.

Zarządzenie Nr 413.2021 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.

 Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na rok szkolny 2021/2022                        „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu” w terminie
od 01 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r.

Przyjmowanie do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze gminy. Przyjęcia dokonuje się na wolne miejsca po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Oddział przedszkolny liczy do 25 dzieci.

3. W roku szkolnym 2021/2022 dzieci 6-letnie ur. w 2015 r. mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na kolejny rok szkolny przeprowadza się  na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

Wniosek o przyjęcia do przedszkola składa się  do dyrektora przedszkola w  terminie
od  15 lutego 2021 r. do 05 marca  2021 r.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli publicznych na terenie Gminy Skrzyszów. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

 

 

Kryteria

 I etap postępowania rekrutacyjnego

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Skrzyszów.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu,                                    w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria mają jednakową wartość – 10 pkt. każdy.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów :

 

1) oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata;

2), 3), 4), 5) - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie  równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,poz 721 z późn. zmianami);

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2013 r. poz.135, ze zmianami).

Dokumenty o których mowa  wyżej  mogą być składne są  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez rodzica (prawnego opiekuna).

 II etap postępowania rekrutacyjnego

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria organu prowadzącego określone przez organ prowadzący:

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie), samotny rodzic (prawny opiekun) kandydata:

a/ pracują/e

b/ uczą/y się w trybie dziennym,

c/ prowadzą/i gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

    - jeżeli co najmniej jeden z w/w warunków jest spełniony - 15pkt;

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu - 10pkt;

3) tylko i wyłącznie jedno z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) kandydata:

    a/ pracuje,

    b/ uczy się w trybie dziennym,

    c/ prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

        jeżeli co najmniej jeden z w/w warunków jest spełniony - 5pkt;

4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -   5pkt;

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

1/ oddzielne oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające zatrudnienie
w zakładzie pracy zawierające  pełną nazwę zakładu pracy, adres, telefon;

2/ oświadczenia rodziców(prawnych opiekunów) zaświadczające o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

3/ zaświadczenie z uczelni, szkoły, o pobieraniu nauki w trybie dziennym;

4/ oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zawierające nazwę firmy, adres, telefon;

5/ oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), potwierdzające kontynuację edukacji przez rodzeństwo w przedszkolu;

6/ oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić  wolę podjęcia edukacji przedszkolnej  w okresie od 15 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r., a w postępowaniu uzupełniającym od 14 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.